Albino Ball Python
Python regius
Albino Ball Python